Iranian Men / Iranian Women

Betty Chapman, How to — When in Iran, 1975

Betty Chapman, How to — When in Iran, 1975